Polityka Prywatności Aplikacji – Butejko

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BUTEJKO

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych podczas korzystania z Aplikacji.

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Aplikacji. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Helena Ryczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Helena Głaczyńska – Ryczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sobieskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7341088809, REGON 490210210 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem Aplikacji.
 3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) korzystanie z Usług Elektronicznych – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Aplikacji oraz w Regulaminie Aplikacji i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (np. umowy o korzystanie z Konta Użytkownika) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć daną umowę z Administratorem i korzystać w pełni z funkcjonalności Aplikacji, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia danej umowy wskazany jest uprzednio na ekranie Aplikacji oraz w Regulaminie Aplikacji; (2) realizacja transakcji w zakresie odpłatnych funkcjonalności Aplikacji – podanie danych osobowych jest wymogiem umownym wynikającym z konieczności podania przez Użytkownika określonych danych do celów rozliczeniowych przy zakupie wybranej odpłatnej funkcjonalności Aplikacji. Rozliczenia przeprowadzane są jednak nie bezpośrednio w Aplikacji, lecz poza nią – za pośrednictwem serwisów zewnętrznych dostawców operatorów płatności. Administrator nie przechowuje danych rozliczeniowych Użytkownika i nie przetwarza tych danych w celu prowadzenia księgowości.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Właściciel, Aplikacja, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji .

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Aplikacji przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Aplikacji.
 2. Ze względu na charakter i tematykę Aplikacji oraz przeznaczenie niektórych jej funkcjonalności, Administrator informuje, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane w trakcie korzystania przez niego z Aplikacji mogą należeć do szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. dane wrażliwe) w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO. Dane te podawane są przez Użytkownika zawsze dobrowolnie w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji albo w trakcie komunikacji z Administratorem. Użytkownik zawsze samodzielnie decyduje o podaniu tych danych oraz o zakresie informacji, jakie ujawnia na swój temat za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel 1

Cel przetwarzania danych

Utworzenie i prowadzenia Konta Użytkownika w Aplikacji, a także korzystanie z innych Usług Elektronicznych i funkcjonalności dostarczonych w Aplikacji

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o korzystanie z Aplikacji Artykuł 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii) – osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych szczególnej kategorii w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji i dobrowolnie wybiera zakres podawanych przez siebie w tym celu danych osobowych

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres danych

Informacje o głównym koncie użytkownika (users’ Primary Account information) Adres e-mail Użytkownika. Asocjacja z kontem Apple/Google/Facebook (potentially users’ Primary Account information)

Sposób kolekcji danych

Użytkownik podaje dane podczas rejestracji i edycji konta

Miejsce przechowywania danych

Firebase Authentication, Sewer Nazwa.pl https://butejko.pl

Cel 2

Cel przetwarzania danych

Marketing bezpośredni

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego Aplikacji

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Cel 3

Cel przetwarzania danych

Marketing

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Cel 4

Cel przetwarzania danych

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Cel 5

Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Aplikacji i zapewnienie jej prawidłowego działania

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Zakres danych

Informacje o głównym koncie użytkownika (users’ Primary Account information) Informacje o postępach Użytkownika w kursach. Pytania Użytkownika. Opinie (feedback) Użytkownika. Historia płatności

Sposób kolekcji danych

Użytkownik przeglądając i dokonując interakcji z kursem/wyzwaniem (włączając zakupy) generuje dane. Użytkownik może z własnej woli wysłać pytania/opinie (feedback).

Miejsce przechowywania danych

Firebase Authentication, https://butejko.pl

Cel 6

Cel przetwarzania danych

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji celem poprawy funkcjonowania Aplikacji

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Zakres danych

Informacje o akcjach wykonanych w aplikacji oraz o napotkanych błędach. Lokalizacja. Dane nt. urządzenia.

Sposób kolekcji danych

Zbierane przez narzędzia analityczne i śledzące (szerzej opisane w punkcie 7.)

Miejsce przechowywania danych

Zbierane przez narzędzia analityczne.

4) ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, konieczne może być korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. podmiot obsługujący płatności, dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Użytkownika, który korzysta w Aplikacji z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Aplikacji na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika.
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie i utrzymywanie Aplikacji oraz świadczenie Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4. dostawcy umieszczonych na stronie Aplikacji wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej Aplikację pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego), w tym również:
   1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator może korzystać w Aplikacji z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego z Aplikacji do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach w Aplikacji – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług).
   2. Google Ireland Ltd. – Administrator korzysta w Aplikacji z wtyczek serwisu Google (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Google) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego z Aplikacji do Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://policies.google.com/privacy (dane te mogą obejmować informacje o działaniach w Aplikacji – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług).

5) PROFILOWANIE W APLIKACJI

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z funkcjonalności w Aplikacji. Efektem korzystania z profilowania w Aplikacji może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych działaniach w Aplikacji, przesłanie propozycji treści czy funkcjonalności, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty Administratora.
 3. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby w ramach Aplikacji, np. poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Aplikacji oraz jej zakupów. Warunkiem takiego profilowania jest, aby Administrator posiadał dane osobowe osoby podlegającej profilowaniu, aby móc następnie przesłać takiej osobie np. rabat lub ofertę.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

7) NARZĘDZIA ANALITYCZNE I ŚLEDZĄCE

 1. Administrator może korzystać w Aplikacji z usług Google Analytics oraz Firebase Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Aplikacji. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją i analizie ruchu w Aplikacji. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Aplikacji gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Aplikację oraz sposób ich zachowania w Aplikacji, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 2. Narzędzie Firebase zbiera dane odnoszące się np. do tego, która kategoria informacji jest najczęściej czytana przez Użytkowników, które funkcjonalności Aplikacji są częściej wykorzystywane, ile czasu Użytkownicy spędzają w Aplikacji, ilu Użytkowników aktywnie z niej korzysta w danym okresie. System Firebase nie umożliwia identyfikacji poszczególnych Użytkowników. Dzięki Firebase zbierane są również informacje o ewentualnych błędach Aplikacji, co pozwala Administratorowi pracować nad optymalizacją Aplikacji oraz usprawnianiem funkcjonowania jej elementów. Więcej informacji o sposobie działania Firebase oraz powiązanych z nim narzędzi dostępnych jest pod adresem: https://firebase.google.com/support/privacy.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (min. https://butejko.pl) lub aplikacji. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji.

Twoje zamówienie
Nie masz żadnych zamówień.

Zapraszamy do zakupów :)